Lana Kos zna kako se pjeva i kako se umire na opernoj pozornici

Primadone na pozornici ?esto umiru, a uspjeh ovisi i o tome koliko se za njima pla?e. Kad se umire uz glazbu Puccinija, ?ije note znaju otklju?ati emocije, zadatak se mo?e ?initi i lakim. Krivo!?Glazba je samo klju?anica, a klju? je u glasu i glumi umiru?e heroine. Malo ?to u kazali?tu toliko frustrira kao operna smrt koja nikoga ne dirne.

Triput umrla

Ove sam godine tri put gledao kako na pozornici umire Lana Kos: u Mariboru kao Guonodova Julija, u veronskoj Areni kao Verdijeva Violetta Val?ry i preksino?, u ponedjeljak, napokon i na pozornici zagreba?kog HNK, kao Puccinijeva Mimi. S jo? uvijek svje?im sje?anjem na rije?ku Luciju di Lammermoor, usu?ujem se napisati: ova mlada, samosvjesna, sna?na i rasna umjetnica prava je gospodarica opernog ?ivota i smrti.

Na?a sredina jo? uvijek ima predrasude prema mu?kim, a jo? vi?e kriti?arskim suzama, pa ?u iza?i iz prvog lica, pozvati se na publiku oko sebe i re?i da je Mimi preksino? u gledali?tu HNK bila dostojno oplakana. To je, naravno, u prvom redu zasluga uvjerljivosti Lane Kos i njena mo?nog i zdravo postavljenoga glasa. Njezine su glazbene re?enice ?ive, a zna?enje i djelovanje im poja?ava na pravim mjestima pravim bojama i drhtajima. Ali, treba pohvaliti i ?itav ansambl predstave ?La Boheme?, koja ne blijedi u prvom redu zato ?to to ne dopu?ta dirigent Josip ?ego odr?avaju?i na visini orkestar. Rodolfa je juna?ki iznio Stjepan Franetovi?, Luciano Batini? i Alen Ru?ko ve? su proku?ani Colline i Schaunard, a odli?ni su gosti stigli i iz Beograda: Sne?ana Savi?i?-Sekuli?, ?iju Musettu pamtimo jo? od 2007. iz Splita, te mladi bariton Marko Kalajanovi? kao Marcello.

Dostojno posvete

Sve skupa, a osobito Mimi Lane Kos, bilo je dostojno posvete ove predstave 90. ro?endanu velike Sene Jurinac, koja je upravo kao Mimi 1942. debitirala na zagreba?koj pozornici.

 

Source: Vecernji.hr ??article