Lana Kos glavna je zvijezda početka sezone veronske opere

Prije dvije godine Lana Kos provela je ljeto u Veroni kao rezerva za glavnu ulogu u Verdijevoj \?Traviati\?. Ali, njezin se talijanski menad?er pobrinuo da i otpjeva jednu predstavu.?To je bilo dovoljno da dobar glas o njezinu nastupu pre?ivi smjenu uprave festivala i dopre do novog intendanta Paula Gavazzenija koji joj je pro?log ljeta osobno zakazao audiciju i nakon ?to ju je ?uo, odlu?io: ovo je na?a Violetta za sljede?u sezonu.

? A ta sezona nije bilo koja, nego dvostruko jubilarna: operni festival u veronskoj areni slavi stoti ro?endan i ujedno proslavlja 200. ro?endan Giuseppea Verdija. To je Lani Kos, i njezinu nastupu u subotu, prvom od ?etiri koliko ih ovog ljeta ima u \?Traviati\?, osiguralo osobitu pozornost kriti?ara i me?unarodnih menad?era.

Lana je pravi izbor

A kao i dosad, Lana Kos je i ovu priliku znala iskoristiti. Toliko sam slu?ao o njezinoj Violetti da sam je morao ?uti svojim u?ima, a sada znam da sam u?inio pravi izbor i napravio odli?an posao ? rekao mi je nakon predstave intendant Gavazzeni. Dvije godine neumornog rada na tehnici prirodno obdarenoga glasa, stjecanja novih iskustava ?irom svijeta te umjetni?kog i ljudskog sazrijevanja, donijele su lijepe plodove pod veronskim nebom na koje se uzdigla nova zvijezda. U jednoj od najte?ih Verdijevih sopranskih uloga, Lana Kos osvojila je golem auditorij ispunjavaju?i pritom i zadatke zahtjevne re?ije u monumentalnoj predstavi koju je postavio glasoviti Hugo de Ana. Tako Violetta, kao da pjeva?ki zadatak nije s?m dovoljno zastra?uju?, prije polijetanja glasom u visine kabalete na kraju prvog ?ina mora jo? i doslovno vezati pojas i ?vrsto se uhvatiti za veliki okvir koji ju potom podi?e pet-?est metara uvis.

Pljesak iz restorana

Tenor John Osborn, u ulozi Alfreda Germonta, Lani je bio odli?an partner, a posebno ugodno iznena?enje bio je dirigent Andrea Battistoni, koji je od Lane Kos jo? godinu-dvije mla?i. Mladi je maestro rijetko izra?ajnih, savr?eno jasnih, a istodobno silno muzikalnih ruku kojima je podizao i kontrolirao glazbene valove.

Solisti, savr?eno uvje?ban orkestar, zbor, svi zajedno pobrinuli su se za pravu opernu sve?anost na kraju koje se iz publike, osim ovacija pjeva?ima, zaorio i razdragani pokli? \?Viva Verdi!\? A prema lijepom obi?aju, na velikom trgu ispred arene gosti na terasama svih restorana ustali su i jo? jednim velikim pljeskom nagradili glavnu zvijezdu ve?eri ? Lanu Kos!

Source: Vecernji.hr ??article