Lana Kos: Ima 26 godina i samohrana je majka. Svojim sopranom očarala je Veronu

ZAGREB?? Korisno je imati dobrog agenta, marketing, veze s dirigentima, re?iserima i direktorima? Ali, to publiku ne zanima. Kada po?ne operna predstava, slu?atelje treba o?arati, zavesti i odu?eviti glasom.

Tako je na svakom pozornici.?Ali, jedna od pjeva?a zahtijeva gladijatorsku hrabrost, smionost i snagu: to je ona u Veronskoj areni, pred auditorijem od petnaest tisu?a ljudi, bez pomo?i mikrofona.?Kakav je to osje?aj zna samo jedna hrvatska pjeva?ica: mlada, 26-godi?nja sopranistica?Lana Kos, koja je u utorak debitirala u Veroni u jednoj od najve?ih, najzahtjevnijih i najte?ih sopranskih rola: kao?ViolettaValery?u?Verdijevoj??Traviati?.

U svim razgovorima prije nastupa?Lana Kos?mi je, imitiraju?i specifi?an glas i bosanski naglasak velike, na ?alost pokojne hrvatske primadone, citirala?Ljiljanu Molnar Talaji?: ?Maco, treba napuniti tu Arenu!?. Glasom, naravno.?Molnar?Talaji?, koju Talijani i danas pamte kao Lilianu, bila je prije?Lane?Kos?jedina hrvatska pjeva?ica koja je glasom punila Arenu u Veroni kao Aida sedamdesetih godina pro?log stolje?a.

Nakon prve arije

Dan nakon za nju velike i va?ne predstave, kada sam?Lanu?Kos?zamolio da mi se potpi?e pod svoju sliku u katalogu ovogodi?njeg, 89. po redu veronskog opernog festivala, ona je dodala i razdraganu posvetu svojoj velikoj prethodnici, na ?iju je podr?ku ra?unala sa zvjezdanog veronskog neba: ?Maco, napunili smo Arenu!!!? I nacrtala veliki smije?ak.

I doista, naizgled sitna i krhka Vara?dinka, u toj je vreloj no?i napunila Arenu svojim glasom, a i pojavom i glumom. Publika, koja je najve?im dijelom izraze lica na?e pjeva?ice mogla razaznati samo dalekozorom, osjetila je energiju s pozornice. Ve? nakon prve arije s tribina je odjeknuo prvi glasni uzvik ?Brava!? i veliki aplauz, koji je, kako je predstava odmicala, postajao sve glasniji. Na po?etku predstave mene je obuzela lokalpatriotska trema, a nakon nje i ponos. Osobito kada se ve? iza pono?i velikim trgom ispred dvije tisu?e godina stare rimske arene prolomio aplauz.

Odli?ni partneri

Prolazak solista uz nakrcane terase restorana u koje se, oko pono?i, premje?ta publika iz Arene, jedan je od lijepih veronskih obi?aja. Partneri?Lane?Kos?bili su odli?ni: u prvom redu talijanski tenor?Francesco?Demuro?kao?Alfredo?i poznati bugarski bariton?Vladimir?Stojanov?kao?Giorgio?Germont.

Ali, to je bila njezina ve?er,?Lana?b je bila glavna zvijezda jedne od samo tri Verdijeve opere (druge dvije su Aida i Luisa Miller) kojom vladaju heroine i u kojoj sopranistica na poklon publici izlazi posljednja. Pra?ena grupicom novoste?enih obo?avatelja, Piazzom Bra je prolazila?Lana?Kos?s buketom cvije?a i velikim zadovoljnim osmijehom, a ljudi su ustajali od svojih stolova i pratili je ovacijama i aplauzom. Bio je to ulazak i u opernu povijest Verone. Nije potrebno nabrajati sve Violette koje su pro?le pozornicom i ulicama Verone. Dovoljno je re?i da je me?u njima bila i?Maria?Callas, koja je bila jo? mla?a nego danas?Lana?Kos, kada je 1947. u veronskoj Areni debitirala kao Gioconda, ali je svoju prvu Traviatu tamo zapjevala ipak pet godina kasnije.

Osim sposobnog agenta, jedan od zaslu?nih za ovaj anga?man na?e pjeva?ice u Veroni sasvim je sigurno i slavni talijanski redatelj Hugo de Ana koji je?Lanu?Kosupoznao u Mariboru gdje je ona pjevala u Traviati koju je on re?irao.

U Veroni, u novoj, ovog ljeta premijerno izvedenoj produkciji Traviate s?ErmonelomJaho?u glavnoj ulozi, de Ana je kao redatelj, scenograf i kostimograf pred pjeva?ice postavio osobito te?ak zadatak. Velikom pozornicom dominirali su divovski okviri slika me?u kojima se doga?a radnja opere, a jedinu nepjeva?ku egzibiciju namijenio je upravo Violetti i to u klju?nom trenutku. Pjevaju?i na kraju prvog ?ina slavnu ariju ?Sempre libera?,

Lana Kos se morala popeti na jedan od tih okvira i ?to je neprimjetnije mogu?e za njega se pri?vrstiti specijalnom kukom.?Jer, prema kraju arije, pjeva?ica se skupa s masivnim drvenim okvirom di?e na nekoliko metara visine iznad pozornice, sve dalje od orkestra i dirigenta. Premda su joj to neki samo napola u ?ali predlagali,?Lana?Kosnije podmitila ?efa tehnike da se pravi da je scenska ma?inerija zakazala, nego se, u svakom pogledu, vinula u visine.

Kriti?arka iz Barija

Do mene je u redu namijenjenom novinarima sjedila jedna talijanska gospo?a koje je ?itavo vrijeme prili?no nametljivo, ne samo za sebe, nego i za ljude oko sebe, dirigirala, a dok bi trajao pljesak, gotovo svaku ariju, osobito sopransku, jo? bi jednom i sama otpjevala u pola glasa.

?uo sam u tom pjevanju da ?ena ima u malom prstu ne samo sve note i tekstove libreta, ve? i verdijanske fraze. Pitala me je na po?etku drugog ?ina odakle sam, pa sam se pohvalio da sam iz iste zemlje kao i glavna protagonistica na pozornici. Nisam na taj ra?un ?elio iznu?ivati komplimente na?oj pjeva?ici pa gospo?u nisam pitao za dojmove. Ali, na kraju jo? jedne potresne Violettine arije na kraju drugog ?ina, sama je odlu?ila sa mnom podijeliti odu?evljenje: ?Bravo, bravo per vostra amica!? Tada se i predstavila kao kriti?arka iz Barija.

Nakon predstave ?uo sam jo? mnogo komplimenata upu?enih?Lani?Kos. Za njezinu budu?u karijeru sigurno ne?e biti neva?no odu?evljenje?Stefana?Schmerbecka?koji je samo zbog nje do?ao u Veronu. Rije? je o menad?eru niza velikih pjeva?a, od kojih je dovoljno spomenuti?Montserrat?Caballe. Osim ?itavog orkestra, s ?ijim sam ?lanovima tako?er razgovarao, vrlo je zadovoljan bio i dirigent, ugledni talijanski mastro?Carlo?Rizzi.

Vara?dinska profesorica

Ali,?Lana?Kos?na veronsku pozornicu nije pala s neba, premda je samo od tamo mogao sti?i njezin nesvakida?nji i izniman dar. Kao i mnoge druge na?e velike pjeva?e, otkrila ju je vara?dinska profesorica?Darija?Hreljanovi?. Lana Kos do?la joj je sa 16 godina, bez ikakve prethodne glazbene naobrazbe, sa ?eljom da joj pjevanje tek pomogne da postane ? glumica. Ve? kojih tjedan kasnije njena se nova u?enica sama pratila na klaviru pjevaju?i zahtjevne arije, a kod ku?e je, kako mi je uz mnogo smijeha pri?ala u Veroni , glumila opernu divu. Nosila je pompozne ku?ne haljine, nad krevet si je montirala baldanih, pila ?aj iz starog bakinog servisa i po ?itave dane toliko pjevala da je obitelj i susjede trebalo za?titi zvu?nom izolacijom njene sobe.

Sa 17 godina do?la je na preslu?avanje tada?njem direktoru zagreba?ke OpereVladimiru?Kranj?evi?u?koji je, mimo svih pravila, napravio kolosalni potez: anga?irao je za sljede?u premijeru, i to kao Kraljicu no?i u ??arobnoj fruli?.

Nastavak je i bajka, i drama. Studij na Muzi?koj akademiji nije dugo potrajao. Uostalom, ve? na prijemnom ispitu prvi je put ?ula glas?Ljiljane?Molnar?Talaji??i nadimak odmilja: ?Maco, tebi treba odma dat diplomu i poslati te van?. Za diplomu je nitko nije pitao ni u Bolj?oj teatru, gdje ju je sa 19 godina sam Rostropovi? anga?irao kao Nata?u u ?Ratu i miru? Sergeja Prokofjeva, a isto tako ni u Bavarskoj dr?avnoj operi u M?nchenu kamo je pred?Zubina?Mehtu?u prolje?e 2006. do?la na audiciju u sedmom mjesecu trudno?e. Ve? sljede?e jeseni bila je odlu?na i hrabra samohrana majka dvomjese?nog Adama i nova solistica slavne operne ku?e.

Adama ovo ljeto ?uva baka u Mariboru, gdje je?Lana?Kos od pro?le sezone u stalnom anga?manu. Ovo ?e ?itavo ljeto provesti u Veroni gdje je, osim za jedan nastup, anga?irana i kao rezerva za sve predstave ?Traviate? i ?Romea i Julije?.

Neprocjenjivo iskustvo

? Ovo mi je najljep?e ljeto u ?ivotu. Biti dio tog svijeta, upoznati sve te ljude, gledati sve te divne predstave, neprocjenjivo je iskustvo ? pri?a mi izuzetna mlada ?ena i umjetnica. Nema sumnje,?Inva?Mula?i?Elena?Mosuc?dobile su ozbiljnu konkurenciju, a vrijeme?Lane?Kos?u veronskoj Areni tek je po?elo.

 

Source: Jutarnji.hr ??article